【3.X】製作装備

ITEM Lv 255 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
スカイラット・ディフェンダーアタイア

スカイラット・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・ディフェンダーアタイア

スカイラット・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・スレイヤーアタイア

スカイラット・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・スレイヤーアタイア

スカイラット・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・ストライカーアタイア

スカイラット・ストライカーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・ストライカーアタイア

スカイラット・ストライカーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・スカウトアタイア

スカイラット・スカウトアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・スカウトアタイア

スカイラット・スカウトアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・レンジャーアタイア

スカイラット・レンジャーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・レンジャーアタイア

スカイラット・レンジャーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・キャスターアタイア

スカイラット・キャスターアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・キャスターアタイア

スカイラット・キャスターアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・ヒーラーアタイア

スカイラット・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイラット・ヒーラーアタイア

スカイラット・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 250 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
ヘヴィアロイ・ディフェンダーアーマー

ヘヴィアロイ・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ヘヴィアロイ・ディフェンダーアーマー

ヘヴィアロイ・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ヘヴィアロイ・スレイヤーアーマー

ヘヴィアロイ・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ヘヴィアロイ・スレイヤーアーマー

ヘヴィアロイ・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・ストライカーアタイア

スタービロード・ストライカーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・ストライカーアタイア

スタービロード・ストライカーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・スカウトアタイア

スタービロード・スカウトアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・スカウトアタイア

スタービロード・スカウトアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・レンジャーアタイア

スタービロード・レンジャーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・レンジャーアタイア

スタービロード・レンジャーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・キャスターアタイア

スタービロード・キャスターアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・キャスターアタイア

スタービロード・キャスターアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・ヒーラーアタイア

スタービロード・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スタービロード・ヒーラーアタイア

スタービロード・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 250装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 220 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
ハイミスライト・ディフェンダーアーマー

ハイミスライト・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ハイミスライト・ディフェンダーアーマー

ハイミスライト・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・スレイヤーアタイア

イコンレザー・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・スレイヤーアタイア

イコンレザー・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・ストライカーアタイア

イコンレザー・ストライカーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・ストライカーアタイア

イコンレザー・ストライカーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・スカウトアタイア

イコンクロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・スカウトアタイア

イコンクロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・レンジャーアタイア

イコンクロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・レンジャーアタイア

イコンクロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・キャスターアタイア

イコンレザー・キャスターアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンレザー・キャスターアタイア

イコンレザー・キャスターアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・ヒーラーアタイア

イコンクロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
イコンクロス・ヒーラーアタイア

イコンクロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 190 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
ガーロンド・クラフターアタイア

ガーロンド・クラフターアタイア

ITEM Lv 190装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ガーロンド・クラフターアタイア

ガーロンド・クラフターアタイア

ITEM Lv 190装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ガーロンド・ギャザラーアタイア

ガーロンド・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 190装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ガーロンド・ギャザラーアタイア

ガーロンド・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 190装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 185 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
スカイパイレーツ・ディフェンダーアタイア

スカイパイレーツ・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・ディフェンダーアタイア

スカイパイレーツ・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・スレイヤーアタイア

スカイパイレーツ・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・スレイヤーアタイア

スカイパイレーツ・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・ストライカーアタイア

スカイパイレーツ・ストライカーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・ストライカーアタイア

スカイパイレーツ・ストライカーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・スカウトアタイア

スカイパイレーツ・スカウトアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・スカウトアタイア

スカイパイレーツ・スカウトアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・レンジャーアタイア

スカイパイレーツ・レンジャーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・レンジャーアタイア

スカイパイレーツ・レンジャーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・キャスターアタイア

スカイパイレーツ・キャスターアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・キャスターアタイア

スカイパイレーツ・キャスターアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・ヒーラーアタイア

スカイパイレーツ・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
スカイパイレーツ・ヒーラーアタイア

スカイパイレーツ・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 185装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 180 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
アダマンディフェンダーコート

アダマンディフェンダーコート

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンディフェンダーコート

アダマンディフェンダーコート

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーコート

アダマンスレイヤーコート

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーコート

アダマンスレイヤーコート

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィンストライカーアタイア

グリフィンストライカーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィンストライカーアタイア

グリフィンストライカーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィンスカウトアタイア

グリフィンスカウトアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィンスカウトアタイア

グリフィンスカウトアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィン・レンジャーアタイア

グリフィン・レンジャーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
グリフィン・レンジャーアタイア

グリフィン・レンジャーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アストラルシルク・キャスターアタイア

アストラルシルク・キャスターアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アストラルシルク・キャスターアタイア

アストラルシルク・キャスターアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アストラルシルク・ヒーラーアタイア

アストラルシルク・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アストラルシルク・ヒーラーアタイア

アストラルシルク・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 170 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
カーボンクロス・クラフターアタイア

カーボンクロス・クラフターアタイア

ITEM Lv 170装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
カーボンクロス・クラフターアタイア

カーボンクロス・クラフターアタイア

ITEM Lv 170装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
カーボンクロス・ギャザラーアタイア

カーボンクロス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 170装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
カーボンクロス・ギャザラーアタイア

カーボンクロス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 170装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 150 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
アダマンディフェンダーロリカ

アダマンディフェンダーロリカ

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンディフェンダーロリカ

アダマンディフェンダーロリカ

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーメイル

アダマンスレイヤーメイル

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーメイル

アダマンスレイヤーメイル

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ストライカータバード

キマイラフェルト・ストライカータバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ストライカータバード

キマイラフェルト・ストライカータバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・スカウトタバード

キマイラフェルト・スカウトタバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・スカウトタバード

キマイラフェルト・スカウトタバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・レンジャータバード

キマイラフェルト・レンジャータバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・レンジャータバード

キマイラフェルト・レンジャータバード

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・キャスターコート

キマイラフェルト・キャスターコート

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・キャスターコート

キマイラフェルト・キャスターコート

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ヒーラーローブ

キマイラフェルト・ヒーラーローブ

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ヒーラーローブ

キマイラフェルト・ヒーラーローブ

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 150 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
キマイラフェルト・クラフターアタイア

キマイラフェルト・クラフターアタイア

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・クラフターアタイア

キマイラフェルト・クラフターアタイア

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アンフィプテレベスト

アンフィプテレベスト

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
アンフィプテレベスト

アンフィプテレベスト

ITEM Lv 150装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 145 ( 装備 Lv 58 ) 製作装備
アダマンディフェンダーアーマー

アダマンディフェンダーアーマー

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
アダマンディフェンダーアーマー

アダマンディフェンダーアーマー

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーアーマー

アダマンスレイヤーアーマー

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
アダマンスレイヤーアーマー

アダマンスレイヤーアーマー

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ストライカーシクラス

キマイラフェルト・ストライカーシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ストライカーシクラス

キマイラフェルト・ストライカーシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・スカウトシクラス

キマイラフェルト・スカウトシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・スカウトシクラス

キマイラフェルト・スカウトシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・レンジャーシクラス

キマイラフェルト・レンジャーシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・レンジャーシクラス

キマイラフェルト・レンジャーシクラス

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・キャスターローブ

キマイラフェルト・キャスターローブ

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・キャスターローブ

キマイラフェルト・キャスターローブ

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ヒーラーアルバ

キマイラフェルト・ヒーラーアルバ

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
キマイラフェルト・ヒーラーアルバ

キマイラフェルト・ヒーラーアルバ

ITEM Lv 145装備 Lv 58 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 139 ( 装備 Lv 56 ) 製作装備
チタンディフェンダーキュイラス

チタンディフェンダーキュイラス

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンディフェンダーキュイラス

チタンディフェンダーキュイラス

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンスレイヤーメイル

チタンスレイヤーメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンスレイヤーメイル

チタンスレイヤーメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンストライカーメイル

チタンストライカーメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンストライカーメイル

チタンストライカーメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンスカウトメイル

チタンスカウトメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
チタンスカウトメイル

チタンスカウトメイル

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・レンジャーアタイア

ハロードラミー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・レンジャーアタイア

ハロードラミー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・キャスターアタイア

ハロードラミー・キャスターアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・キャスターアタイア

ハロードラミー・キャスターアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・ヒーラーアタイア

ハロードラミー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ハロードラミー・ヒーラーアタイア

ハロードラミー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 139装備 Lv 56 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 100 ( 装備 Lv 55 ) 製作装備
ラミークラフターアタイア

ラミークラフターアタイア

ITEM Lv 100装備 Lv 55 〜
製作装備染色 ○
ラミークラフターアタイア

ラミークラフターアタイア

ITEM Lv 100装備 Lv 55 〜
製作装備染色 ○
ダルメルベスト

ダルメルベスト

ITEM Lv 100装備 Lv 55 〜
製作装備染色 ○
ダルメルベスト

ダルメルベスト

ITEM Lv 100装備 Lv 55 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 133 ( 装備 Lv 54 ) 製作装備
チタンディフェンダーメイル

チタンディフェンダーメイル

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
チタンディフェンダーメイル

チタンディフェンダーメイル

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
チタンスレイヤーキュイラス

チタンスレイヤーキュイラス

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
チタンスレイヤーキュイラス

チタンスレイヤーキュイラス

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルストライカーアタイア

ダルメルストライカーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルストライカーアタイア

ダルメルストライカーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルスカウトアタイア

ダルメルスカウトアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルスカウトアタイア

ダルメルスカウトアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルレンジャーアタイア

ダルメルレンジャーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ダルメルレンジャーアタイア

ダルメルレンジャーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ラミーキャスターアタイア

ラミーキャスターアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ラミーキャスターアタイア

ラミーキャスターアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ラミーヒーラーアタイア

ラミーヒーラーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ラミーヒーラーアタイア

ラミーヒーラーアタイア

ITEM Lv 133装備 Lv 54 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 80 ( 装備 Lv 53 ) 製作装備
ホーリーレインボーコーティー

ホーリーレインボーコーティー

ITEM Lv 80装備 Lv 53 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボーコーティー

ホーリーレインボーコーティー

ITEM Lv 80装備 Lv 53 〜
製作装備染色 ○
ワイバーンジャーキン

ワイバーンジャーキン

ITEM Lv 80装備 Lv 53 〜
製作装備染色 ○
ワイバーンジャーキン

ワイバーンジャーキン

ITEM Lv 80装備 Lv 53 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 125 ( 装備 Lv 52 ) 製作装備
ホーリーレインボー・ディフェンダーアタイア

ホーリーレインボー・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・ディフェンダーアタイア

ホーリーレインボー・ディフェンダーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・スレイヤーアタイア

ホーリーレインボー・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・スレイヤーアタイア

ホーリーレインボー・スレイヤーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・ストライカーアタイア

ホーリーレインボー・ストライカーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・ストライカーアタイア

ホーリーレインボー・ストライカーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・スカウトアタイア

ホーリーレインボー・スカウトアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・スカウトアタイア

ホーリーレインボー・スカウトアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・レンジャーアタイア

ホーリーレインボー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・レンジャーアタイア

ホーリーレインボー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・キャスターアタイア

ホーリーレインボー・キャスターアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・キャスターアタイア

ホーリーレインボー・キャスターアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・ヒーラーアタイア

ホーリーレインボー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ホーリーレインボー・ヒーラーアタイア

ホーリーレインボー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 125装備 Lv 52 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 65 ( 装備 Lv 51 ) 製作装備
アルケオーニス・クラフターアタイア

アルケオーニス・クラフターアタイア

ITEM Lv 65装備 Lv 51 〜
製作装備染色 ○
アルケオーニス・クラフターアタイア

アルケオーニス・クラフターアタイア

ITEM Lv 65装備 Lv 51 〜
製作装備染色 ○
アルケオーニス・ギャザラーアタイア

アルケオーニス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 65装備 Lv 51 〜
製作装備染色 ○
アルケオーニス・ギャザラーアタイア

アルケオーニス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 65装備 Lv 51 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 115 ( 装備 Lv 50 ) 製作装備
ミスライトディフェンダーアーマー

ミスライトディフェンダーアーマー

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
ミスライトディフェンダーアーマー

ミスライトディフェンダーアーマー

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
ミスライトスレイヤーアーマー

ミスライトスレイヤーアーマー

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
ミスライトスレイヤーアーマー

ミスライトスレイヤーアーマー

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・ストライカーアタイア

レインボークロス・ストライカーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・ストライカーアタイア

レインボークロス・ストライカーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・スカウトアタイア

レインボークロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・スカウトアタイア

レインボークロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・レンジャーアタイア

レインボークロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・レンジャーアタイア

レインボークロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・キャスターアタイア

レインボークロス・キャスターアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・キャスターアタイア

レインボークロス・キャスターアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・ヒーラーアタイア

レインボークロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○
レインボークロス・ヒーラーアタイア

レインボークロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 115装備 Lv 50 〜
製作装備染色 ○