【4.X】製作装備

ITEM Lv 340 ( 装備 Lv 70 ) 製作装備
鬼師装束

鬼師装束

ITEM Lv 340装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
山師装束

山師装束

ITEM Lv 340装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 320 ( 装備 Lv 70 ) 製作装備
クロマイトディフェンダーアーマー

クロマイトディフェンダーアーマー

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
クロマイトディフェンダーアーマー

クロマイトディフェンダーアーマー

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
クロマイトスレイヤーアーマー

クロマイトスレイヤーアーマー

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
クロマイトスレイヤーアーマー

クロマイトスレイヤーアーマー

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
トゥルーグリフィン・ストライカーアタイア

トゥルーグリフィン・ストライカーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
トゥルーグリフィン・ストライカーアタイア

トゥルーグリフィン・ストライカーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
トゥルーグリフィン・スカウトアタイア

トゥルーグリフィン・スカウトアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
トゥルーグリフィン・スカウトアタイア

トゥルーグリフィン・スカウトアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・レンジャーアタイア

インディゴラミー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・レンジャーアタイア

インディゴラミー・レンジャーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・キャスターアタイア

インディゴラミー・キャスターアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・キャスターアタイア

インディゴラミー・キャスターアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・ヒーラーアタイア

インディゴラミー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
インディゴラミー・ヒーラーアタイア

インディゴラミー・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 320 ( 装備 Lv 70 ) 製作装備
アラミガンクラフターアタイア

アラミガンクラフターアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
アラミガンクラフターアタイア

アラミガンクラフターアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
アラミガンギャザラーアタイア

アラミガンギャザラーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
アラミガンギャザラーアタイア

アラミガンギャザラーアタイア

ITEM Lv 320装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 290 ( 装備 Lv 70 ) 製作装備
ツインシルク・サスペンダーシャツ

ツインシルク・サスペンダーシャツ

ITEM Lv 290装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
ツインシルク・サスペンダーシャツ

ツインシルク・サスペンダーシャツ

ITEM Lv 290装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
サージポンチョ

サージポンチョ

ITEM Lv 290装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
サージポンチョ

サージポンチョ

ITEM Lv 290装備 Lv 70 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 285 ( 装備 Lv 68 ) 製作装備
ガゼルディフェンダーアーマー

ガゼルディフェンダーアーマー

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルディフェンダーアーマー

ガゼルディフェンダーアーマー

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルスレイヤーアタイア

ガゼルスレイヤーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルスレイヤーアタイア

ガゼルスレイヤーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルストライカーアタイア

ガゼルストライカーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルストライカーアタイア

ガゼルストライカーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルスカウトアタイア

ガゼルスカウトアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルスカウトアタイア

ガゼルスカウトアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ツインシルク・レンジャーアタイア

ツインシルク・レンジャーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ツインシルク・レンジャーアタイア

ツインシルク・レンジャーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ツインシルク・キャスターアタイア

ツインシルク・キャスターアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ツインシルク・キャスターアタイア

ツインシルク・キャスターアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルヒーラーアタイア

ガゼルヒーラーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ガゼルヒーラーアタイア

ガゼルヒーラーアタイア

ITEM Lv 285装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 260 ( 装備 Lv 68 ) 製作装備
マーリドクラフターアタイア

マーリドクラフターアタイア

ITEM Lv 260装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
マーリドクラフターアタイア

マーリドクラフターアタイア

ITEM Lv 260装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
マーリドギャザラーアタイア

マーリドギャザラーアタイア

ITEM Lv 260装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
マーリドギャザラーアタイア

マーリドギャザラーアタイア

ITEM Lv 260装備 Lv 68 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 279 ( 装備 Lv 66 ) 製作装備
ドマスチール・ディフェンダーアーマー

ドマスチール・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
ドマスチール・ディフェンダーアーマー

ドマスチール・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
ドマスチール・スレイヤーアーマー

ドマスチール・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
ドマスチール・スレイヤーアーマー

ドマスチール・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
マーリドストライカーアタイア

マーリドストライカーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
マーリドストライカーアタイア

マーリドストライカーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
マーリドスカウトアタイア

マーリドスカウトアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
マーリドスカウトアタイア

マーリドスカウトアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージレンジャーアタイア

サージレンジャーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージレンジャーアタイア

サージレンジャーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージキャスターアタイア

サージキャスターアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージキャスターアタイア

サージキャスターアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージヒーラーアタイア

サージヒーラーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
サージヒーラーアタイア

サージヒーラーアタイア

ITEM Lv 279装備 Lv 66 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 220 ( 装備 Lv 65 ) 製作装備
クズクロス・クラフターアタイア

クズクロス・クラフターアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 65 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・クラフターアタイア

クズクロス・クラフターアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 65 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ギャザラーアタイア

クズクロス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 65 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ギャザラーアタイア

クズクロス・ギャザラーアタイア

ITEM Lv 220装備 Lv 65 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 273 ( 装備 Lv 64 ) 製作装備
タイガーディフェンダーアーマー

タイガーディフェンダーアーマー

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
タイガーディフェンダーアーマー

タイガーディフェンダーアーマー

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
タイガースレイヤーアーマー

タイガースレイヤーアーマー

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
タイガースレイヤーアーマー

タイガースレイヤーアーマー

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ストライカーアタイア

クズクロス・ストライカーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ストライカーアタイア

クズクロス・ストライカーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・スカウトアタイア

クズクロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・スカウトアタイア

クズクロス・スカウトアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・レンジャーアタイア

クズクロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・レンジャーアタイア

クズクロス・レンジャーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・キャスターアタイア

クズクロス・キャスターアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・キャスターアタイア

クズクロス・キャスターアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ヒーラーアタイア

クズクロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
クズクロス・ヒーラーアタイア

クズクロス・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 273装備 Lv 64 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 200 ( 装備 Lv 63 ) 製作装備
ルビーコットンコーティー

ルビーコットンコーティー

ITEM Lv 200装備 Lv 63 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットンコーティー

ルビーコットンコーティー

ITEM Lv 200装備 Lv 63 〜
製作装備染色 ○
ギュウキジャケット

ギュウキジャケット

ITEM Lv 200装備 Lv 63 〜
製作装備染色 ○
ギュウキジャケット

ギュウキジャケット

ITEM Lv 200装備 Lv 63 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 265 ( 装備 Lv 62 ) 製作装備
ハイスチール・ディフェンダーアーマー

ハイスチール・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・ディフェンダーアーマー

ハイスチール・ディフェンダーアーマー

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・スレイヤーアーマー

ハイスチール・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・スレイヤーアーマー

ハイスチール・スレイヤーアーマー

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・ストライカーアタイア

ルビーコットン・ストライカーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・ストライカーアタイア

ルビーコットン・ストライカーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・スカウトアタイア

ルビーコットン・スカウトアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・スカウトアタイア

ルビーコットン・スカウトアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・レンジャーアタイア

ルビーコットン・レンジャーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・レンジャーアタイア

ルビーコットン・レンジャーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・キャスターアタイア

ルビーコットン・キャスターアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・キャスターアタイア

ルビーコットン・キャスターアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・ヒーラーアタイア

ルビーコットン・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ルビーコットン・ヒーラーアタイア

ルビーコットン・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 265装備 Lv 62 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 180 ( 装備 Lv 61 ) 製作装備
レッドヘンプ・クラフターアタイア

レッドヘンプ・クラフターアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 61 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・クラフターアタイア

レッドヘンプ・クラフターアタイア

ITEM Lv 180装備 Lv 61 〜
製作装備染色 ○
ガガナベスト

ガガナベスト

ITEM Lv 180装備 Lv 61 〜
製作装備染色 ○
ガガナベスト

ガガナベスト

ITEM Lv 180装備 Lv 61 〜
製作装備染色 ○
ITEM Lv 255 ( 装備 Lv 60 ) 製作装備
ハイスチール・ディフェンダースケイルアーマー

ハイスチール・ディフェンダースケイルアーマー

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・ディフェンダースケイルアーマー

ハイスチール・ディフェンダースケイルアーマー

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・スレイヤースケイルアーマー

ハイスチール・スレイヤースケイルアーマー

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ハイスチール・スレイヤースケイルアーマー

ハイスチール・スレイヤースケイルアーマー

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・ストライカーアタイア

レッドヘンプ・ストライカーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・ストライカーアタイア

レッドヘンプ・ストライカーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・スカウトアタイア

レッドヘンプ・スカウトアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・スカウトアタイア

レッドヘンプ・スカウトアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ガガナレンジャーアタイア

ガガナレンジャーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
ガガナレンジャーアタイア

ガガナレンジャーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・キャスターアタイア

レッドヘンプ・キャスターアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・キャスターアタイア

レッドヘンプ・キャスターアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・ヒーラーアタイア

レッドヘンプ・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○
レッドヘンプ・ヒーラーアタイア

レッドヘンプ・ヒーラーアタイア

ITEM Lv 255装備 Lv 60 〜
製作装備染色 ○